Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg na wyłonienie dzierżawcy gruntów rolnych - AKTUALIZACJA

Na podstawie §1 pkt 3 Regulaminu przetargu na udostępnienie nieruchomości, będących w zarządzie Nadleśnictwa Kraśnik – dzierżawę, najmu, użyczenia lub innej formy umowy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik nr 43 z dnia 15.12.2023 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa
w zarządzie Nadleśnictwa Kraśnik, Nadleśnictwo Kraśnik, informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 6.03.2024 r. na wyłonienie dzierżawcy nieruchomości – grunty rolne.

 

 

 

Nadleśnictwo Kraśnik ogłasza wszczęcie postępowania w celu wyłonienia dzierżawcy/ów gruntu rolnego w zarządzie Nadleśnictwa Kraśnik.


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w celu wyłonienia dzierżawcy gruntu rolnego II

Nadleśnictwo Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie dzierżawcy gruntów rolnych w gminie Dzierzkowice, Opole Lubelskie, Kraśnik.

W dniu 25.04.2024 r. Nadleśnictwo Kraśnik dokonało otwarcia ofert w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego. Poniżej zamieszczono Informację z sesji otwarcia ofert na wyłonienie dzierżawcy gruntu rolnego.


Ogłoszenie o dzierżawie gruntu rolnego

Nadleśnictwo Kraśnik ogłasza wszczęscie postępowania w celu wyłonienia dzierżawcy/ów gruntu rolnego w obrębie ewidencyjnym Niedźwiada Duża, numer działki ewidencyjnej 2836 o łącznej powierzchni 4,3522 ha.

Ogłoszenie o sprzedaży lornetek i radiotelefonów

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do składania ofert na zakup lornetek oraz radiotelefonów. Oferty należy składać do dnia 09 marca 2022 r. do godziny 8:00 w siedzibie nadleśnictwa w pokoju nr 6 /sekretariat/ w formie pisemnej osobiście, pocztą na adres Nadleśnictwa Kraśnik, ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik lub e-mailowo na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl  

Przedmiot sprzedaży można oglądać w biurze  Nadleśnictwa Kraśnik ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik, w godzinach od 08:00 do 15:00 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu), stosując się do wytycznych i zaleceń w związku z aktualnie panującymi obostrzeniami COVID-19.

Ogłoszenie o sprzedaży lornetki

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do składania ofert na zakup lornetki. Oferty należy składać do dnia 27 kwietnia 2022 r. do godziny 8:00 w siedzibie nadleśnictwa w pokoju nr 6 /sekretariat/ w formie pisemnej osobiście, pocztą na adres Nadleśnictwa Kraśnik, ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik lub e-mailowo na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl

Przedmiot sprzedaży można oglądać w biurze  Nadleśnictwa Kraśnik ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik, w godzinach od 08:00 do 15:00 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).


Ogłoszenie o zamówieniu p.n.: „Likwidacja czterech studni kopanych w leśnictwach Rudki i Wolski Bór”

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 130 000 złotych na zamówienie p.n.: „Likwidacja czterech studni kopanych w leśnictwach Rudki i Wolski Bór”.

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. demontaż pokrywy nastudziennej, dezynfekcję studni, zasypanie otworu   (z materiałem i transportem) oraz zagęszczenie nawiezionego materiału, rozbiórkę ścian betonowych studni z wywiezieniem powstałych odpadów i ich utylizacją, oznakowanie zlikwidowanych studni oraz dozorem geologicznym i opracowaniem dokumentacji z likwidacji otworów.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2022 r. , do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego w formie:

- tradycyjnej papierowej w zaklejonej kopercie opisanej „Oferta dot. Likwidacja czterech studni kopanych w leśnictwach Rudki i Wolski Bór” w pok. nr 6 /sekretariat/ osobiście lub pocztą na adres Nadleśnictwo Kraśnik, ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik;

- elektronicznej  e-mail na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl (zaleca się wysłanie dokumentów w folderze skompresowanym zip).

Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że postępowanie może być unieważnione, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na placu budowy celem sprawdzenia warunków organizacji robót, dojazdu do miejsca wykonywania prac oraz uzyskania niezbędnych informacji celem przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wszelkie niezbędne do złożenia informacje znajdują się w ogłoszeniu o zamówienia i załącznikach.


Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów
przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
znajdujących się w:
1. powiecie opolskim we wszystkich gminach (z wyłączeniem części obrębu ewidencyjnego
Zaborze w gminie Karczmiska),
2. powiecie kraśnickim w gminach: M. Kraśnik, Kraśnik, Dzierzkowice, Szastarka, Urzędów,
Wilkołaz, Zakrzówek, Gościeradów - część obrębu ewidencyjnego Księżomierz
Dzierzkowska,
3. powiecie janowskim w gminie Batorz.
Grunty te powinny być:
- lasami (grunty oznaczone jako Ls w ewidencji) oraz gruntami przeznaczonymi do zalesienia w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, które przylegają bezpośrednio do
gruntów w zarządzie Lasów Państwowych (szczególnie przy kompleksach leśnych), lub nie
przyległe, ale przydatne do prowadzenia gospodarki leśnej,
- lasami będącymi we współwłasności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych i osób
prywatnych,
- działkami o kształtach i wymiarach poprawiających warunki prowadzenia gospodarki leśnej, tj. nie
stanowiące długich i wąskich pasów oraz o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha.
Oferowane nieruchomości powinny:
- mieć uregulowany stan prawny (posiadać księgę wieczystą), w przypadku współwłasności ofertę
składają wszyscy współwłaściciele,
- być nieobciążone hipoteką i ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- mieć użytek działki w ewidencji gruntów zgodnie z faktycznym rodzajem użytkowania,
- być bez sporów granicznych, o granicach znanych lub ustalonych geodezyjnie w terenie.
Dodatkowe informacje udzielane pod numerem telefonu 81 825 20 41 wew. 18.

Wzór oferty w załączeniu.

Materiały do pobrania


Informacje dla Interesantów

W Nadleśnictwie Kraśnik obowiązują następujące zasady załatwiania spraw

1. Wstęp do biura Nadleśnictwa Kraśnik dla osób z zewnątrz (nie będącymi pracownikami nadleśnictwa) zostaje ograniczony do wyjątkowych przypadków – dopuszczalnych po wcześniejszym uzgodnieniu. Wszelkie sprawy będą załatwianie telefonicznie, e-mailowo, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub poprzez przesłanie pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość przekazania korespondencji poprzez umieszczenie w oznaczonym pojemniku znajdującym się przy wejściu do biura nadleśnictwa.

2. Osoby wchodzące do biura Nadleśnictwa (w tym także pracownicy biura) mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek.

3. W kancelariach leśnictw zaleca się ograniczanie bezpośrednich kontaktów z osobami z zewnątrz oraz stosowanie obowiązkowo zasad zakrywania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk przed i po kontakcie.

4. Zachować zalecaną odległość od 2 osoby (1,50 m).

5. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiektach zamkniętych.

6. Stosować się do innych zaleceń obowiązujących w obiektach oraz aktualnych wytycznych sanitarnych.


Zaproszenia do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zabudowanej

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zabudowanej (lokal mieszkalny) w terminie do dnia 04.02.2021 r. do godziny 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Kraśnik (pok. nr 3 - Sekretariat).


Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu

Nadleśnictwo Kraśnik ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym załączniku.


Ogłoszenie w sprawie wykonania inwentaryzacji budowlanej

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o ogłoszeniu na wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku mieszkalnego ul. Ordynacka 2, 23-206 Stróża.

Szczegóły w poniższym załączniku.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania służącemu wyłonieniu dzierżawców gruntów rolnych

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o wszczęciu postępowania służącego wyłonieniu dzierżawców gruntów rolnych.

Szczegóły dotyczące w/w ogłoszenia wraz z formularzem ofertowym znajdują się w poniższych załącznikach .