Wydawca treści Wydawca treści

Zapytanie ofertowe na zakup siatki leśnej

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na dostawę siatki leśnej do grodzenia upraw.

Siatka leśna o wysokości 200 cm, ilość drutów poziomych 17 w odległości między drutami pionowymi 15 cm o grubości i ciężarze średnim oraz o wysokiej wytrzymałości.

Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 29.10.2021 r. godz. 9:00.

Oferty z wypełnionym formularzem ofertowym należy wysłać w formie elektronicznej na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl .


„Rozbiórka obiektów budowlanych nr inw. 108/231, 108/232, 108/227, piwnicy i fundamentów”

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na:
1. Rozbiórkę trzech obiektów budowlanych (tj. budynek gospodarczy, pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych, pomieszczenie higinicznosanitarne), na działce nr ewid. 100/20 położonej w obrębie geodez. Kwiatkowice, m. Kraśnik.
2. Rozbiórkę piwnicy wolnostojącej, betonowej zbrojnej i fundamentów po budynku gospodarczym na działce nr ewid. 923 położonej w obrębie geodez. Stróża, gm. Kraśnik.
Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 02.11.2021 r. godz. 9:00.
Oferty z wypełnionym formularzem należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: krasnik@lublin.lasy.gov.pl lub przesłać w formie papierowej, drogą pocztową na adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Kraśnik, ul Janowska 139, 23-200 Kraśnik.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 17.12.2021r.

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego (pustostan)

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kraśniku, ul. Janowska 139A/1.


Wykonanie dokumentacji przyłącza wodociągowego do 2 budynków gospodarczych w Stróży ul. Kraśnicka

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zamówienie pn. Wykonanie dokumentacji przyłącza wodociągowego do 2 budynków gospodarczych w Stróży ul. Kraśnicka. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu określa zapytanie ofertowe. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 29.12.2021r.

Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 15.10.2021 r. godz.10:00. Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że postępowanie może być unieważnione na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.


II Zapytanie ofertowe dot. trudno przejezdnych odcinków dróg leśnych w Nadleśnictwie Kraśnik

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 130 000 złotych na zamówienia p.n.:

1) „Naprawa nieprzejezdnych odcinków dróg leśnych w leśnictwie Wolski Bór”

2) „Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach Karczmiska, Kleniewo i Poniatowa”.

Oferty dla każdej z części należy składać na osobnych formularzach ofertowych. Dopuszcza się złożenie oferty dla jednej z części.

Oferty w zaklejonej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 08.10.2021 . r., do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w formie tradycyjnej osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem Kraśnik 23-200, ul. Janowska 139 pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl Szczegółowy opis zamówienia stanowią załączniki (przedmiar, robót, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o zamówienie na wykonanie przyłącza wodociągowe

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zamówienie pn. „Przyłącze wodociągowe Stróża ul. Ordynacka 2".

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na usługę wykonania dokumentacji - projektu, łącznie z mapą do celów projektowych oraz przedmiarów, kosztorysów i STWiOR  tj. zgodnie z wymogami prawnymi przyłącza wodociągowego w celu  podłączenia  do gminnej sieci wodociągowej budynku administracyjno-biurowego i infrastruktury edukacyjnej położonej w Gminie Kraśnik przy ul. Ordynackiej 2, 23-206 Stróża (działka ewidencyjna nr 928, obręb 0016 Stróża).

Termin składania ofert wyznaczony jest do  dnia 29.09.2021 r. godz.10:00.

Oferty z wypełnionym formularzem należy wysłać  w formie elektronicznej na adres e-mailowy: krasnik@lublin.lasy.gov.pl lub przesłać w formie papierowej, drogą pocztową na adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Kraśnik, ul Janowska 139, 23-200 Kraśnik. 


Zaproszenie do składania ofert - likwidacja studni kopanych

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do składania ofert na usługę wykonania dokumentacji dla zadania pn. Likwidacja 4 szt. studni kopanych.

 Zdanie obejmuje sporządzenie projektu robót geologicznych oraz przedmiarów, kosztorysów i STWiOR  tj. zgodnie z wymogami prawnymi (prawo wodne, geologiczne i budowlane) na likwidację 4 studni  kopanych, nieużytkowanych do 30 m głębokości (wraz ze złożeniem dokumentacji w Starostwie Powiatowym) w Leśnictwach Rudki i Wolski Bór.

Treść zaproszenia wraz z warunkami udziału w postępowaniu zawarte są ogłoszeniu o zamówieniu.

Termin składania ofert wyznaczony jest do  dnia 30.09.2021 r. godz.10:00.

Oferty z wypełnionym formularzem należy wysłać  w formie elektronicznej na adres e-mailowy: krasnik@lublin.lasy.gov.pl lub przesłać w formie papierowej, drogą pocztową na adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Kraśnik, ul Janowska 139, 23-200 Kraśnik.


Dokumentacja projektowa - przebudowa dojazdu pożarowego nr 12

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na usługę wykonania dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Rudki. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postepowaniu określa zapytanie ofertowe. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.12.2021 r.

Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 15.10.2021 r. godz.10:00. Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że postępowanie może być unieważnione na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.


Ogłoszenie o wszczęciu II postępowania w celu wyłonienia dzierżawcy/ów gruntu leśnego i rolnego

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o wszczęciu II postępowania w celu wyłonienia dzierżawcy/ów gruntu leśnego i rolnego.

Szczegóły dotyczące niniejszego postepowania znajdują się w poniższym załączniku.


Projekt przebudowy dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Rudki

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na usługę wykonania dokumentacji projektowe dla zadania przebudowy drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Rudki.

Oferty z wypełnionym formularzem należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: krasnik@lublin.lasy.gov.pl lub przesłać w formie papierowej, drogą pocztową na adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Kraśnik, ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik.

Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 29.10.2021 r. godz. 09:00.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.12.2021 r.


Nadzór inwestorski nad „Rozbiórką obiektów budowlanych nr inw. 108/231, 108/232, 108/227, piwnicy i fundamentów”

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na świadczenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na:
1. Rozbiórce trzech obiektów budowlanych (tj. budynek gospodarczy, pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych, pomieszczenie higinicznosanitarne), na działce nr ewid. 100/20 położonej w obrębie geodez. Kwiatkowice, m. Kraśnik.
2. Rozbiórce piwnicy wolnostojącej, betonowej zbrojnej i fundamentów po budynku gospodarczym na działce nr ewid. 923 położonej w obrębie geodez. Stróża, gm. Kraśnik.

Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 02.11.2021 r. godz. 9:00.
Oferty z wypełnionym formularzem należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: krasnik@lublin.lasy.gov.pl lub przesłać w formie papierowej, drogą pocztową na adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Kraśnik, ul Janowska 139, 23-200 Kraśnik.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 17.12.2021r.

Materiały do pobrania


Ogłoszenie o sprzedaży zużytych składników majątku - mebli

Nadleśnictwo Kraśnik ogłasza nabór ofert - sprzedaż zużytych składników majątkowych wg zestawienia stanowiącego załączniki nr 1-3 do ogłoszenia.

Oferty należy składać najpóźniej do dnia 15 września 2021 r. do godziny 9:30 w siedzibie nadleśnictwa w pokoju nr 6 /sekretariat/ w formie pisemnej osobiście, pocztą na adres Nadleśnictwa Kraśnik,
ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik lub e-mailowo na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl  

Przedmiot sprzedaży można oglądać we wskazanej w załącznikach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, stosując się do wytycznych i zaleceń w związku z aktualnie panującymi obostrzeniami COVID-19.


Ogłoszenie o dzierżawie gruntu rolnego oraz leśnego

Nadleśnictwo Kraśnik ogłosza wszczęcie postępowania w celu wyłonienia dzierżawcy/ów gruntu leśnego i rolnego w obr. ew. Stróża, numer działki ewidencyjnej nr 960/11, 982/3 o łącznej powierzchni 2,2541 ha (22542 m2).

Ofertę należy składać do dnia 31 sierpnia 2021 r., do godziny 14:00.


Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego (pustostanu)

Nadleśnictwo Kraśnik ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr ,,1" w Kraśniku, ul. Jankowska 139A.

Przetarg odbędzie się dn. 24.09.2021 r. o godz. 10:00 w świetlicy Nadleśnictwa Kraśnik.


Dostawa komputerów - zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na dostawę 11 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz z akcesoriami oraz 11 sztuk licencji Microsoft Office 2019.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć do godziny 15:00 do dnia 20.09.2021 r., w siedzibie Nadleśnictwa lub elektronicznie na adres e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl

 


Informacje dla Interesantów

W Nadleśnictwie Kraśnik obowiązują następujące zasady załatwiania spraw

1. Wstęp do biura Nadleśnictwa Kraśnik dla osób z zewnątrz (nie będącymi pracownikami nadleśnictwa) zostaje ograniczony do wyjątkowych przypadków – dopuszczalnych po wcześniejszym uzgodnieniu. Wszelkie sprawy będą załatwianie telefonicznie, e-mailowo, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub poprzez przesłanie pocztą tradycyjną. Istnieje również możliwość przekazania korespondencji poprzez umieszczenie w oznaczonym pojemniku znajdującym się przy wejściu do biura nadleśnictwa.

2. Osoby wchodzące do biura Nadleśnictwa (w tym także pracownicy biura) mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek.

3. W kancelariach leśnictw zaleca się ograniczanie bezpośrednich kontaktów z osobami z zewnątrz oraz stosowanie obowiązkowo zasad zakrywania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk przed i po kontakcie.

4. Zachować zalecaną odległość od 2 osoby (1,50 m).

5. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiektach zamkniętych.

6. Stosować się do innych zaleceń obowiązujących w obiektach oraz aktualnych wytycznych sanitarnych.


Zaproszenia do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zabudowanej

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości zabudowanej (lokal mieszkalny) w terminie do dnia 04.02.2021 r. do godziny 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Kraśnik (pok. nr 3 - Sekretariat).


Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż samochodu Subaru Forester

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o czwartym pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester.

Szczegóły w poniższym załączniku.


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o pisemnym, drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu marki SUBARU FORESTER.

Szczegóły w poniżyszch załącznikach.


Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu

Nadleśnictwo Kraśnik ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Subaru Forester.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w poniższym załączniku.