Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Kraśnik, ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik 

 

Wejście główne do siedziby znajduje się od strony ul. Janowskiej 139, bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż budynku i drogi dojazdowej.

Budynek składa się z piwnicy, parteru i pierwszego piętra. Dostęp do budynku nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi wejścia głównego posiadają min. szerokość 90 cm pozwalającą na skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejście główne prowadzi do korytarza w którym zamontowany jest dzwonek. Nie ma możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach po biurze nadleśnictwa z uwagi na schody prowadzące od korytarza na wyższe poziomy. Interesanci obsługiwani są przez pracownika sekretariatu, który po zapoznaniu z celem przybycia prosi o podejście właściwego pracownika.

Budynek nie posiada windy.
 

Korytarze na danym poziomie przebiegają przez długość całego piętra. Wejścia do  pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku nie ma toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku niema pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się  językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku biura. Nie ma wyznaczonych miejsc postoju dla osób niepełnosprawnych.  

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr tel.  +48 81 825 20 41 lub e-mailowo na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl