O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Kraśnik działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz 435 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o lasach, przepisów wykonawczych tej ustawy, a w szczególności statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest podstawowym działem gospodarki leśnej – określa zasady odnawiania drzewostanów , ich przebudowy i zalesiania gruntów.

Ochrona lasu

Las wymaga ochrony na każdym etapie swojego rozwoju

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu korzystanie z surowców i produktów (odnawialnych) , których źródłem jest środowisko leśne.

Urządzanie lasu

Zrównoważona gospodarka leśna prowadzona jest według planu urządzenia lasu

Łowiectwo

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kraśnik zlokalizowanych jest 19 obwodów łowieckich w tym 1 leśny. Dzierżawione są przez 12 kół łowieckich.