Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu korzystanie z surowców i produktów (odnawialnych) , których źródłem jest środowisko leśne.


Mogą to być grzyby , jagody , igliwie , kora drzew, zioła , zwierzyna oraz drewno.
Zwierzynę pozyskuje się w ramach gospodarki łowieckiej. Na terenie nadleśnictwa Kraśnik nie ma  obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia , całość zatem gospodarki łowieckiej prowadzą koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim. Prawidłowość tej gospodarki jest pod stałą kontrolą nadleśnictwa.
Grzyby, jagody itp. mogą zbierać wszyscy zainteresowani, pod warunkiem nie powodowania szkód w środowisku.


Drewno pozyskuje nadleśnictwo zgodnie z planem urządzenia lasu (wykonywanym na okresy 10–letnie). W planie tym dla nadleśnictwa określa się tzw. etat użytkowania głównego. Jest to suma etatów, rębnego i przedrębnego. Dla obliczenia wielkości etatów konieczne jest ustalenie wieków rębności drzew gatunków lasotwórczych w nadleśnictwie, są one następujące:                                      Db – 130 lat
                                                          So, Md, Jd, Bk, Kl, Jw   -   100 lat
                                                          Św, GB, Brz, Ol -              80 lat
                                                          Oś, Ol odroślowa   -          60 lat
                                                          Tp, Ol szara     -               40 lat
Według zasad opisanych w Instrukcji Urządzania Lasu oblicza się zasobność drzewostanów , to jest ilość m³ drewna na 1 ha lasu. Mając ustalone wieki rębności , z drzewostanów nadleśnictwa , znowu zgodnie z IUL , wybiera się drzewostany , które będą użytkowane jako rębne. W zasadzie są to drzewostany , których wiek jest zbliżony do wieku rębności . Masa drewna z tych drzewostanów stanowi etat użytków rębnych do wykonania w 10- leciu , które obejmuje aktualny plan urządzenia lasu.
Etat użytkowania przedrębnego stanowi drewno pozyskane z drzewostanów młodszych niż rębne. Etat ten , także ustalany na bieżące 10-lecie , nie powinien przekroczyć 50 % przyrostu masy drzewostanów w tym okresie. Przyrost jest różny dla każdego drzewostanu , ale na naradzie dotyczącej planowania gospodarki na 10-lecie, przyjmuje się dla uproszczenia wielkość średnią. Dla nadleśnictwa Kraśnik jest to obecnie 43,53 m³ do pozyskania z każdego hektara TW i TP ( trzebieże wczesne i późne ) . Dla potrzeb tej informacji sposób ustalania etatu jest opisany w sposób uproszczony. Dokładnie jak się to robi opisano w przytoczonej wyżej Instrukcji Urządzania Lasu.
Obliczony dla nadleśnictwa Kraśnik etat użytkowania lasu to 697 791 m³
Z tego użytkowanie rębne - 409 766 m³ ,
i użytkowanie przedrębne – 288 025 m³,
Każdego roku w nadleśnictwie sporządza się plan pozyskania drewna , którego wielkość to jest mniej więcej 1/10 etatu. Tak obliczony plan jest jednocześnie szczegółową ofertą handlową nadleśnictwa na dany rok i składa się z sumy mas różnych gatunków drewna jakie będzie pozyskane według wybranej na ten rok lokalizacji cięć.

Jeszcze raz trzeba tu przypomnieć , że pozyskanie drewna nie jest celem samym w sobie. Jest to efekt wykonywania zaplanowanych i koniecznych dla trwałości lasu cięć pielęgnacyjnych oraz cięć odnowieniowych.