Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Hodowla lasu jest podstawowym działem gospodarki leśnej – określa zasady odnawiania drzewostanów , ich przebudowy i zalesiania gruntów.

W szczególności dotyczy :
- gospodarki nasiennej i genetyki drzew i krzewów leśnych,
- gospodarki szkółkarskiej ,
- odnowień , zalesień , poprawek,
- zasad stosowania rębni w lasach,
- pielęgnowania lasu ,
- retencji wód i ochrony gleb leśnych,
- regionalizacji nasiennej.
 
Gospodarka nasienna jest prowadzona w Lasach Państwowych przede wszystkim na podstawie ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym z 2001 roku , Zasad Hodowli Lasu oraz szczegółowych zarządzeń Dyrektora Generalnego LP.
W nadleśnictwie Kraśnik wyznaczono dla potrzeb gospodarki nasiennej 420 ha nasiennych drzewostanów gospodarczych z czego 290 ha sosnowych (So), 101 ha dębowych (Db) , 13 ha bukowych (Bk) , 10 ha brzozowych (Brz) i 6 ha olchowych (Ol).
Gospodarcze drzewostany nasienne są drzewostanami rodzimymi, korzystnie wyróżniającymi się swoją jakością hodowlaną , zdrowymi i o dobrej jakości technicznej. Wyznacza się je z drzewostanów bliskorębnych i rębnych . Kiedy osiągają właściwy dla gatunku wiek rębności są użytkowane i następnie odnawiane. Użytkowanie może następować w przypadku dobrego lub średniego urodzaju nasion. W zasadzie nie wolno użytkować (wycinać) drzewostanów gospodarczych nasiennych , jeżeli nie zamierza się dokonywać w nich zbioru nasion. W nadleśnictwie pozyskuje się rocznie około 1-2 ton szyszek sosnowych, 2-5 ton żołędzi ( nasiona dębu szypułkowego i bezszypułkowego – w przypadku dobrego urodzaju nawet kilka razy więcej ).
Nasiona pozostałych gatunków  w mniejszych ilościach , w zależności od potrzeb.

Na terenie Nadleśnictwa Kraśnik nie prowadzi się produkcji szkółkarskiej. Materiał sadzeniowy niezbędny do odnowień pochodzi z Nadleśnictw: Janów Lubelski, Świdnik, Gościeradów.

                                     
W nadleśnictwie realizuje się Program Zachowania Leśnych Zasobów Genowych i Hodowli Drzew Leśnych . W ramach tego programu założono uprawy pochodne:
- sosnowe na powierzchni 13.51 ha w leśnictwie Karczmiska,
- jodłowe na powierzchni 11.78 ha w leśnictwie Dąbrowa Bór,
- modrzewiowe na powierzchni 3,43 ha w leśnictwie Kluczkowice.
W ramach zwykłej działalności gospodarczej średnio w roku zakłada się 100 – 110 ha upraw , z czego około 80 % w ramach odnowień po rębniach złożonych.
 
Podstawową rębnią stosowaną w Kraśniku jest rębnia III B ( gniazdowa częściowa ) stosowana na siedliskach lasowych ( 67 % powierzchni drzewostanów w nadleśnictwie), druga to rębnia III A ( gniazdowa zupełna ) stosowana na siedliskach borów mieszanych , a trzecia – Rb IB ( zupełna pasowa)  stosowana jest na siedliskach borów świeżych oraz w olsach. Trzeba tu podkreślić , że każda forma użytkowania lasu jest zabiegiem hodowlanym. W wyniku wykorzystania konkretnych rębni pozyskuje się oczywiście drewno , ale przede wszystkim prowadzą one do zakładania nowych upraw leśnych.
 
Pielęgnowanie lasu to szereg zabiegów hodowlanych , których zadaniem jest powstanie zdrowych , dobrych jakościowo i zgodnych z typem siedliskowym lasu drzewostanów.
Poprawne pielęgnowanie lasu nie ogranicza się tylko do drzewostanu ,ale obejmuje także pielęgnowanie całego siedliska leśnego, poprzez glebę , warstwę runa , krzewów, zapewnienie właściwych warunków bytowania wszystkim organizmom leśnym .
 
Pielęgnowanie lasu polega na wykonaniu następujących zabiegów :
- pielęgnowanie upraw, w tym pielęgnowanie gleby, niszczenie chwastów i czyszczenia wczesne,
- czyszczenia późne,
- trzebieże wczesne,
- trzebieże późne.
 
Pielęgnowanie upraw wykonuje się w celu jak najszybszego doprowadzenia uprawy do zwarcia. Polega na spulchnianiu gleby wokół sadzonek , niszczeniu chwastów , usuwaniu szkodliwych domieszek. Zabiegi te wykonuje się do czasu kiedy rozwijające się drzewka na uprawie przykryją glebę ; w zasadzie do 10 roku życia uprawy.
Czyszczenia późne to zabieg polegający na regulowaniu składu uprawy, rozluźnianiu zwarcia, usuwaniu wadliwych i szkodliwych drzewek oraz poprawiania formy pozostających. Wykonuje się go do ok. 20-go roku życia uprawy. W nadleśnictwie ten zabieg obejmuje w roku około 125 ha.
Trzebieże wczesne ( od 20-go do 40 –go roku życia drzewostanu) to zabieg rozluźniający zwarcie, usuwający drzewa wadliwe i szkodliwe, popierający drzewa o dobrej jakości hodowlanej i technicznej. W nadleśnictwie jest to rocznie ok. 106 ha.
Trzebieże późne ( powyżej 40 roku życia drzewostanu) są kontynuacją trzebieży wczesnych. Ich intensywność jest mniejsza , a celem dodatkowym poza wymienionymi jest przygotowanie drzewostanów do obradzania i zbioru nasion. Zabieg trzebieży późnych obejmuje  w nadleśnictwie Kraśnik rocznie około 820 ha.