Rezerwaty przyrody

To najmniejszy powierzchniowo rezerwat leśny położony na płaskowyżu Wzniesień Urzędowskich. Utworzony w 1976 roku dla ochrony - najdalej na północ wysuniętego na Wyżynie Lubelskiej - stanowiska jodły pospolitej Powierzchnia łączna: 2.52 ha, w tym leśna 2.41 ha;

Parki krajobrazowe

To bogato zdobiony przyrodą krajobraz obejmujący fragment przełomu Wisły. Ciekawym elementem obszaru jest dolina potoku wrzelowieckiego, głęboko wcięta w utwory lessowe i skały węglanowe wieku kredowego. Są tu liczne wąwozy lessowe, zabytki kultury z pozostałościami parków pałacowych. Lasy wyróżniają się znacznym stopniem naturalności o cennej florze, w tym również zbiorowisk stepowych. Park obejmuje uroczyska: Kluczkowice, Klejnot Jadwigi, Zarośla, Cyprianowe Doły, Kolczyn. Wrzelowiecki Park Krajobrazowy został utworzony w 1990 roku. Jego łączna powierzchnia wynosi 4988 ha, w tym 38,4 % to lasy.,,

Obszary chronionego krajobrazu

Położony jest na obszarach gmin Wilków, Karczmiska, Łaziska, Chodel, Opole Lubelskie, Bełżyce i Borzechów oraz miasta i gminy Poniatowa. Zajmuje powierzchnię 23.338 ha. Stanowi ogniwo łączące ciąg obszarów chronionych wzdłuż prawego brzegu przełomu Wisły, pomiędzy Kazimierskim i Wrzelowieckim Parkiem Krajobrazowym. Jest to teren o bardzo urozmaiconym sposobie użytkowania gruntów. Obszary lasów, łąk i pól uprawnych wzajemnie się przeplatają. Tworząc malowniczy i urozmaicony krajobraz.

Obszary Natura 2000

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa położone są:

Pomniki przyrody

Drzewa pomnikowe występujące na terenie Nadleśnictwa Kraśnik - sosna zwyczajna w Leśnictwie Karczmiska, -dąb szypułkowy w Leśnictwie Zwierzyniec, -dąb szypułkowy w Leśnictwie Wolski Bór