Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa położone są:

1. specjalne obszary ochrony siedlisk NATURA 2000:
- PLH 060054 - Opole Lubelskie (kolonia rozrodcza oraz baza żerowa nietoperzy - nocków dużych),
- PLH 060078 - Polichna ( grąd subkontynentalny, żyzna buczyna),
- PLH 060079 - Dzierzkowice ( grąd subkontynentalny, łęgi olszowe, olsy jesionowe),
2. obszary specjalnej ochrony ptaków:
-PLB 140006 Małopolski Przełom Wisły