Wydawca treści Wydawca treści

Zalesienia gruntów prywatnych

Nadleśnictwo Kraśnik sporządza plany zalesień gruntów rolnych oraz potwierdzanie ich wykonanie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Zasady przyznania pomocy i wymogi jakie trzeba spełnić by wziąć udział w ww. programie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych oraz w formie premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Działka przeznaczona do zalesienia musi spełniać między innymi następujące wymagania:

- być wykazana w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny,

- być przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu zalesienie nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- stanowić powierzchnię co najmniej 0,1 ha i szerokość większą niż 20 m, przy czym wymagania, które dotyczy szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty te graniczą z lasem.

Niezbędne informacje w zakresie sporządzania planów zalesień można uzyskać u pani Barbary Zielińskiej, nr tel.: 694-410-150