Wydawca treści Wydawca treści

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Nadleśnictwo Kraśnik przedstawia poniżej obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO:

 Informacja dotycząca korespondencji służbowej, skarg i wniosków.

Informacja dotycząca rekrutacji i przesyłania CV.

Informacja dotycząca sprzedaży drewna.

Informacja dotycząca umów cywilnoprawnych.

Informacja dotycząca zamówień publicznych.

Informacja dotycząca mandatów karnych i pouczeń.

Informacja dotycząca monitoringu wykorzystywanego przez Posterunek Straży Leśnej.

Informacja dotycząca kontroli środków transportu na obszarach leśnych.

Informacja dotycząca edukacji leśnej i konkursów.

Informacja dotycząca odszkodowań łowieckich. 

Informacja dotycząca planów zalesienia gruntów rolnych. 

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego.

 

Wyjaśnienie podstawowych kwestii RODO :

1. Co to jest RODO - skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

2. Kto to jest Administrator Danych – jest to Nadleśnictwo Kraśnik ul. Janowska 139, 23-200, tel.: 81 825 200 41,       e-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl. Nadleśnictwo Kraśnik, zwane dalej „Nadleśnictwem” w szczególności przetwarza dane    osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą z dnia 21 września 1991 r. o Lasach.Prowadzi działalność administracyjną, gospodarkę leśną w zakresie hodowli, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej,pozyskania drewna oraz pozostałą działalność związana z gospodarką leśną. Prowadzi także działalność socjalno- bytową, edukacyjną i inwestycyjną.

3. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie,         której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio       zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o       lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających osobę fizyczną.

4. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub       zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,           organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,                     wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,                               dopasowywanie.

5. Mogą Państwo skontaktować się z nami pod adreseme-mail: krasnik@lublin.lasy.gov.pl, w celu zapewnienia                 stosowania przepisów RODO.

6. Źródło danych osobowych – w większości sytuacji Nadleśnictwo pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą.

7. Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo - dane identyfikacyjne, dane                   adresowe oraz dane kontaktowe w szczególności do celów:

a. zatrudnienia,

b. rachunkowości oraz ze względów podatkowych,

c. realizacji umów cywilnoprawnych,

d. prowadzenie postepowań o udzielenie zamówień publicznych,

e. korespondencji służbowej,

f. współpracy z klientami i kontrahentami,

g. gospodarki leśnej i edukacji,

h. zwalczania przestępstw i wykroczeń leśnych,

i. łowieckich,

j. audiowizualnych, w tym nagrań związanych z zabezpieczeniem mienia, majątku oraz osób znajdujących się na terenach    Nadleśnictwa.

8. Jeśli będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Państwa danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniosą Państwo sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych w tym celu.

9. Przewidywani Odbiorcy danych:

a. dostawcy usług prawnych i doradczych,

b. dostawcy usług informatycznych i usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowe,

c. portale społecznościowe, z których Nadleśnictwo korzysta,

d. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe,

e. inne podmioty z którymi Nadleśnictwo realizuje zadania na podstawie umów cywilnoprawnych.

10. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej - Nadleśnictwo może w szczególnych sytuacjach (Facebook) przekazywać dane osobowe, tylko tym podmiotom, które przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy Państwem (np. USA) a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

11. Czas przetwarzania danych osobowych – Nadleśnictwo ma obowiązek przechowywać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z innymi szczególnymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

12. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Nadleśnictwo - przysługuje Państwu prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b. do sprostowania danych (art. 16. RODO),

c. do usunięcia danych (art. 17 RODO),

d. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

e. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

f. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

g. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

13. Urząd Ochrony Danych Osobowych - organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, do którego mogą Państwo wnieść skargę.

14. Fakultatywność czy obligatoryjności przetwarzania danych - Nadleśnictwo w szczególności przetwarza dane osobowe w celach ustawowych, zawarcia i realizacji umowy. W nielicznych sytuacjach dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – dobrowolności.

15. Zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu - Nadleśnictwo może przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na zaproponowaniu Państwu usług dopasowanych, do Państwa potrzeb, lecz decyzje wiążące nie muszą być zautomatyzowane.

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia w Nadleśnictwie wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

a) w ciągu 30 dni, licząc od dnia otzymania żądania,

b) w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania, o ile żądanie lub liczba żadań ma skomplikowany charakter.

c) Nadleśnictwo udziela Panu/Pani odpowiedzi  na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.

d) W  przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z nadleśnictwem pod adres: krasnik@lublin.lasy.gov.pl

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)