Wydawca treści Wydawca treści

„Mała retencja” w Nadleśnictwie Kraśnik

Tytuł projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". Przedsięwzięcie zrealizowane dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej.

 

Cel projektu: wzmocnienie odporności na zagrożenia zawiązane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej,
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitorinu porealizacyjnego wybranaych zadań adaptacyjnych

Podejmowana działania były ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susze i pożary.

Efekty:

Za najistotniejszy, mierzalny efekt projektu uznano retencjonowanie wody. Nie mniej ważny jest również wpływ małej retencji na ochronę przyrody: zbiorniki powstałe w ramach projektu nie tylko przyczyniają się do poprawy bilanu wodnego i uwilgotnienia siedlisk leśnych, lecz także stały się ważną ostoją wodnej fauny i flory, służą jako wodopoje dla leśnych zwierząt i pełnią funkcję biofiltrów.

Osiągnięte wskaźniki:

  • objętość retencjonowanej wody: 2 544 674,61 mln m3
  • pojemność obiektów małej retencji: 3 985 194, 74 mln m
  • liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ: 1 349 szt.

 

Wartość projektu:

  • Całkowity koszt realizacji projektu 246 495 660,08 zł,
  • Kwota wydatków kwalifikowanych 191 222 163,00 zł,
  • Kwota dofinansowania z funduszy europejskich 162 538 838,55 zł