Aktualności Aktualności

Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

W malowniczy krajobraz Wzniesień Urzędowskich wtapiają się tu lasy, urokliwe zagajniki, śródleśne polany, wąwozy lessowe, liczne stawy i doliny rzeczne. Zachowały się tereny o niewielkim stopniu przekształceniu środowiska naturalnego, co stwarza dogodne warunki dla ostoi dzikich zwierząt i rozwoju stanowisk roślin chronionych. Obejmuje powierzchnię 29.274 ha. Ciekawe faunistycznie tereny, głównie w dolinie rzeki Wyżnicy. Z roślin runa spotkamy: parzydło leśne, lilię złotogłów, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, barwinek pospolity. To tereny, gdzie zaobserwowano występowanie gatunków rzadkich motyli, trzmieli, rzadkie gatunki płazów (ropucha zielona, grzebiuszka) oraz ptaków. Cenne pod względem faunistycznym są lasy w okolicach Terpentyny.

Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został 26.02.1990 r. Uchwałą Nr XI/56/90 WRN (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 13 z 1990 r. poz. 14). Obecnie obowiązuje Rozporządzenie nr 39 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj.Lub. z 31 marca 2006 r. Nr 65, poz. 1224)

Celem powołania Kraśnickiego OCK jest ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych.