Wydawca treści Wydawca treści

Budowa nowego obiektu edukacyjnego

Na terenie leśnictwa Zwierzyniec powstaje nowoczesny obiekt edukacyjny

Nadleśnictwo Kraśnik jest w trakcie realizacji projektu unijnego pt. „Aktywna turystyka w zgodzie z różnorodnością biologiczną powiązana z leśnictwem Zwierzyniec w Nadleśnictwie Kraśnik”. Umowa nt RPLU.07.03.00-06-0002/17-00
o dofinansowanie z Województwem Lubelskim została podpisana 18.04.2018r. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest udostępnienie atrakcyjnych przyrodniczo zasobów leśnictwa Zwierzyniec przy jednoczesnej ochronie
i zachowaniu dziedzictwa naturalnego. Spodziewanymi rezultatami projektu jest wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.

Przedmiotem projektu jest wytyczenie ścieżki dydaktyczno-rowerowej oraz utworzenie obiektu edukacyjno-turystycznego. Projekt wpływa na wzrost atrakcyjności powiatu kraśnickiego i województwa lubelskiego, gdyż umożliwia dostęp do cennych zasobów leśnych ograniczając ich degradację wzmożonym ruchem turystycznym.