Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ wg stanu na 31.12.2015

1. Zapas grubizny brutto - 3 426 tys. m3 .

2. Powierzchnia odnowień - 84 ha 

3.Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku: plik w załączeniu  

4.Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych: 

a) nasion - 2 707 kg

b) zwierzyny  - 0

c) stroiszu - 0

d) choinek - 0

e) szyszek - 0

5. Produkcja sadzonek - 76,9 tys. szt 

6. Ogólna powierzchnia szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 3,5 ha

7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 0 ha

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 3

9. Ogólna powierzchnia lasów  o szczególnej wartości ochronnej HCVF w rozbiciu  na poszczególne komponenty : plik w załączeniu

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 12 346,20 tys. zł 

11. Pozyskanie drewna ogółem - 58 637 m3

12. Wielkość zatrudnienia ogółem -  46 osób