Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej (wg stanu na 31.12.2016)

1. Zapas grubizny brutto - 3 427 tys. m3

2.Powierzchnia odnowień - 128,39 ha 

3. Powierzchniowa tabela gatunków i klas wieku: plik w załączeniu 

4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) zwierzyny: 0 

b) stroiszu: 0 

c) choinek: 0 

d) szyszek: 0 

5. Produkcja sadzonek:  16,10 tys. szt

6. Ogólna powierzchnia szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne - 1, 70 ha 

7. Powierzchnia zabiegów ograniczani foliofagów - 0 ha 

8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt - 3 

9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty: 

  • obszary chronione w rezerwatach: 2,52 ha 
  • obszary chronione w parkach krajobrazowych: 1453,78 ha
  • ostoje zagrożonych i ginących gatunków: 239,28 ha 
  • kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej: 0 ha
  • ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej: 1,24 ha
  • ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy: 730,41 ha
  • lasy wodochronne: 216,40 ha   
  • lasy glebochronne: 966,95 ha 
  • lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności: 4,21 ha 

10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 13 943,2 tys.zł 

11. Pozyskanie drewna ogółem: 72 445,05 m3

12. Wielkość  zatrudnienia ogółem: 47 osób