Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu p.n.: „Likwidacja czterech studni kopanych w leśnictwach Rudki i Wolski Bór”

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 130 000 złotych na zamówienie p.n.: „Likwidacja czterech studni kopanych w leśnictwach Rudki i Wolski Bór”.

Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. demontaż pokrywy nastudziennej, dezynfekcję studni, zasypanie otworu   (z materiałem i transportem) oraz zagęszczenie nawiezionego materiału, rozbiórkę ścian betonowych studni z wywiezieniem powstałych odpadów i ich utylizacją, oznakowanie zlikwidowanych studni oraz dozorem geologicznym i opracowaniem dokumentacji z likwidacji otworów.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2022 r. , do godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego w formie:

- tradycyjnej papierowej w zaklejonej kopercie opisanej „Oferta dot. Likwidacja czterech studni kopanych w leśnictwach Rudki i Wolski Bór” w pok. nr 6 /sekretariat/ osobiście lub pocztą na adres Nadleśnictwo Kraśnik, ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik;

- elektronicznej  e-mail na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl (zaleca się wysłanie dokumentów w folderze skompresowanym zip).

Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że postępowanie może być unieważnione, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na placu budowy celem sprawdzenia warunków organizacji robót, dojazdu do miejsca wykonywania prac oraz uzyskania niezbędnych informacji celem przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wszelkie niezbędne do złożenia informacje znajdują się w ogłoszeniu o zamówienia i załącznikach.