Aktualności Aktualności

Przebudowa drogi gminnej Jankowa-Pomorze

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia zawartego między Nadleśnictwem Kraśnik a Gminą Opole Lubelskie była możliwa dzięki Decyzji nr 183 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 05.07.2017 r., w sprawie m.in. wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym mających związek z gospodarka leśną lub inną uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania administracji publicznej

Dzięki umowie podpisanej w dniu 09.08.2017 r., pomiędzy Nadleśnictwem Kraśnik a Gminą Opole Lubelskie możliwa była przebudowa drogi gminnej nr 108149 L na odcinku 0+1902,85 m.

Realizacja inwestycji wspólnej przyniesie korzyści obu jednostkom wpływając na: 

  • usprawnienie transportu ( umożliwienie nadleśnictwu realizacji zadań związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej),
  • zmniejszenie uciążliwości dla okolicznej ludności związane z niedogodnościami związanymi z prowadzeniem gospodarki leśnej,
  • zwiększenie bezpieczeństwa p.pożarowego ( droga spełnia parametry dojazdu pożarowego),
  • oszczędności w zakresie utrzymania i eksploatacji pojazdów,
  • zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • nieodpłatne korzystanie z  drogi bez ograniczeń ładowności przez środki transportu jednostek Lasów Państwowych, Straży Pożarnej, jak i przewoźników firm współpracujących z nadleśnictwem lub indywidualnych nabywców wywożących drewno z kompleksu leśnego Karczmiska.  

Koszty inwestycji jakie zostały poniesione przez wymienione jednostki wyniosły 681 946 zł, z czego udział Nadleśnictwa Kraśnik wyniósł 300 000 zł brutto.