Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kraśnik działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz 435 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o lasach, przepisów wykonawczych tej ustawy, a w szczególności statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Nadleśnictwo jest podstawową jednostką organizacyjną Lasów Państwowych. Podstawowym zadaniem nadleśnictwa jest stwarzanie możliwości realizowania przez nadleśniczego zadań, przypisanych mu z mocy prawa, określonych przez ustawę o lasach oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, a także określonych przez inne przepisy prawne.

Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią:

  • biuro nadleśnictwa 
  • leśnictwa
     

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełna odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje i nadzoruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśników.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z realizacją, planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: zadań z nasiennictwa i selekcji, szkółkarstwa i hodowli, ochrony lasu w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, łowiectwa, użytkowania i urządzania lasu, edukacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzi sprawy z wiązane ze sprzedażą drewna i obrotem materiałowym a także sprawy związane ze stanem posiadania, ewidencja lasów i gruntów oraz ich udostępnianiem. Dział Gospodarki Leśnej ma w swym zakresie również całokształt spraw związanych z administrowaniem, z zamówieniami publicznymi. Współpracuje z Posterunkiem Straży Leśnej przy zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Inżynier Nadzoru sprawuje kontrolę funkcjonalną w zakresie ustalonym przez nadleśniczego. Prowadzi sprawy związane z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji.

Główny Księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa.

Dział Finansowo- Księgowy ma za zadanie: kontrolować poprawność ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych nadleśnictwa, windykacje wszystkich należności, opracowywać zestawienia planów finansowo-gospodarczych, prowadzić kasę nadleśnictwa, zajmować się kontrolą formalno-rachunkową, zajmować się analizą i sprawozdawczością finansowo-księgową, naliczać płace pracowników nadleśnictwa.

Sekretarz prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy, PUZP dla pracowników. W szczególności zobowiązany jest do prowadzenia: ewidencji osobowej, spraw związanych z ubezpieczeniami, płacami oraz szkoleniami pracowników.  Sekretarz kieruje działem Administracyjno-Gospodarczym.

Dział Administracyjno - Gospodarczy realizuje zadania wynikające z całokształtu zagadnień obejmujących pełną obsługę administracyjna nadleśnictwa: sprawy związane z sekretariatem nadleśnictwa, koordynacja spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i magazynem oraz remontami. Do zadań Działu należą również: sprawy związane z zakupami oraz budową środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, związane z transportem i jego ewidencją, z umowami dzierżaw i najmu mieszkań, budynków i budowli oraz podatkami leśnymi a także ze sprzedażą mieszkań

Komendant Posterunku Straży Leśnej odpowiedzialny jest za sprawy związane z zakresem obronności spraw niejawnych oraz za całokształt spraw związanych z kierowaniem pracą podległych strażników leśnych.

Posterunek Straży Leśnej prowadzi sprawy związane z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, z zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Leśnictwo jest podstawową jednostka terenową w Nadleśnictwie w której bezpośrednio prowadzona jest  gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.