Wydawca treści Wydawca treści

II Zapytanie ofertowe dot. trudno przejezdnych odcinków dróg leśnych w Nadleśnictwie Kraśnik

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 130 000 złotych na zamówienia p.n.:

1) „Naprawa nieprzejezdnych odcinków dróg leśnych w leśnictwie Wolski Bór”

2) „Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach Karczmiska, Kleniewo i Poniatowa”.

Oferty dla każdej z części należy składać na osobnych formularzach ofertowych. Dopuszcza się złożenie oferty dla jednej z części.

Oferty w zaklejonej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 08.10.2021 . r., do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w formie tradycyjnej osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem Kraśnik 23-200, ul. Janowska 139 pok. nr 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl Szczegółowy opis zamówienia stanowią załączniki (przedmiar, robót, dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).

Materiały do pobrania