Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie o zamówienie na wykonanie przyłącza wodociągowe

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zamówienie pn. „Przyłącze wodociągowe Stróża ul. Ordynacka 2".

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na usługę wykonania dokumentacji - projektu, łącznie z mapą do celów projektowych oraz przedmiarów, kosztorysów i STWiOR  tj. zgodnie z wymogami prawnymi przyłącza wodociągowego w celu  podłączenia  do gminnej sieci wodociągowej budynku administracyjno-biurowego i infrastruktury edukacyjnej położonej w Gminie Kraśnik przy ul. Ordynackiej 2, 23-206 Stróża (działka ewidencyjna nr 928, obręb 0016 Stróża).

Termin składania ofert wyznaczony jest do  dnia 29.09.2021 r. godz.10:00.

Oferty z wypełnionym formularzem należy wysłać  w formie elektronicznej na adres e-mailowy: krasnik@lublin.lasy.gov.pl lub przesłać w formie papierowej, drogą pocztową na adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Kraśnik, ul Janowska 139, 23-200 Kraśnik.