Wydawca treści Wydawca treści

„Rozbiórka obiektów budowlanych nr inw. 108/231, 108/232, 108/227, piwnicy i fundamentów”

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na:
1. Rozbiórkę trzech obiektów budowlanych (tj. budynek gospodarczy, pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych, pomieszczenie higinicznosanitarne), na działce nr ewid. 100/20 położonej w obrębie geodez. Kwiatkowice, m. Kraśnik.
2. Rozbiórkę piwnicy wolnostojącej, betonowej zbrojnej i fundamentów po budynku gospodarczym na działce nr ewid. 923 położonej w obrębie geodez. Stróża, gm. Kraśnik.
Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 02.11.2021 r. godz. 9:00.
Oferty z wypełnionym formularzem należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: krasnik@lublin.lasy.gov.pl lub przesłać w formie papierowej, drogą pocztową na adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Kraśnik, ul Janowska 139, 23-200 Kraśnik.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 17.12.2021r.

Materiały do pobrania