Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej wg stanu na 31.12.2019 r.

1) Zapas grubizny brutto 3 406 tys. m3

2) Powierzchnia odnowień: 98,51 ha

3) Powierzchniowa tabela gatunków i klas wieku : plik w załączeniu

4) Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) Zwierzyny: 0

b) Stroiszu : 0

c) Nasion : 70 kg

d) Szyszek : 230 kg

e) Choinek : 0 szt

5) Produkcja sadzonek: 0

6) Ogólna wielkość szkód spowodowana przez czynniki abiotyczne 5,62 ha

7) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: LP 2610,93 ha, LN 370,50 ha

8) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt – 3

9) Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCFV w rozbiciu na poszczególne komponenty:

• Obszary chronione w rezerwatach – 2,52 ha

• Obszary chronione w parkach krajobrazowych – 1453,78 ha

• Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 322,12 ha

• Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0 ha

• Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - 1,24 ha

• Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 730,41 ha

• Lasy wodochronne – 216,40 ha

• Lasy glebochronne – 966,95 ha

• Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 4,21 ha

10) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 15.213,3 tys.zł

11) Pozyskanie drewna ogółem – 80 736 m3

12) Wielkość zatrudnienia ogółem ( ilość etatów) - 48 osób