Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING GOSPODARKI LEŚNEJ WG STANU NA 31.12.2020 R.

1) Zapas grubizny brutto: 3 372 tys. m3

2) Powierzchnia odnowień: 99,52 ha

3) Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku: plik w załączeniu 

4) Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

a) Zwierzyny : 0

b) Stroiszu : 0

c) Nasion: 4620 kg

d) Szyszek: 223 kg

5) Produkcja sadzonek : 0

6) Ogólna wielkość szkód powodowanych przez czynniki abiotyczne: 100,08 ha

7) Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów: 0

8) Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt – 3

9) Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej – HCFV w rozbiciu na poszczególne komponenty:

• Obszary chronione w rezerwatach – 2,52 ha

• Obszary chronione w parkach krajobrazowych – 1453,78 ha

• Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 322,12 ha

• Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – 0 ha

• Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej - 1,24 ha

• Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 730,41 ha

• Lasy wodochronne – 216,40 ha

• Lasy glebochronne – 966,95 ha

• Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności – 4,21 h

10) Koszty prowadzenia gospodarki leśnej: 14.445,50 tys. zł

11) Pozyskanie drewna ogółem : 69 623,25 m3

12) Wielkość zatrudnienia ogółem (ilość etatów): 48