Aktualności Aktualności

Ogłoszenie na zamówienie opracowania dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacyjnej Stróża

Nadleśnictwo Kraśnik z siedzibą w Kraśniku przy ul. Janowskiej 139, 23-200 Kraśnik, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 130 000 złotych na zamówienie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza do sieci kanalizacyjnej Stróża ul. Kraśnicka” Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu dokumentacji – projektu przyłącza kanalizacyjnego, przedmiarów, kosztorysów i STWiOR tj. zgodnie z wymogami prawnymi w celu podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej budynków: Magazyn Stróża 95 B nr inw. 108/72 oraz Obora Stróża 95 B nr inw. 108/74 w Gminie Kraśnik przy ul. Kraśnickiej, 23-206 Stróża łącznie z mapą do celów projektowych Zaleca się aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty, dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania niezbędnych informacji do przygotowania i złożenia oferty, oraz uwzględnił w ofercie ewentualne dodatkowe koszty związane z rzetelną realizacją zamówienia. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 29.07.2022 r. Kryteria wyboru ofert: cena 100% Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.06.2022 r., do godz. 8:00 w siedzibie zamawiającego w formie: tradycyjnej papierowej lub elektronicznej. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do treści zaproszenia. Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że postępowanie może być unieważnione na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.