Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Kraśnik ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik zaprasza do składania ofert na sprzedaż budowli, masztu przeznaczonego do rozbiórki wys.ok.25mb.

                                                                                                               Kraśnik dnia 17.04.2014r.


                   
S-2717-  1/14
                                                                        OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Kraśnik ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik zaprasza do składania ofert na sprzedaż  budowli,  masztu przeznaczonego  do rozbiórki wys.ok.25mb.
1.Cena wywoławcza - 500,00 zł
2.Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania prac rozbiórkowych w zamian za odzyskany materiał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do uporządkowania terenu po rozbiórce.
3.Oferty w zaklejonych kopertach opatrzonych napisem "Rozbiórka "należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Kraśnik najpóźniej do 16.05.2014r. do godz.10.00.
4.Pisemna oferta powinna zawierać:
-imię i nazwisko oferenta(lub firmy),
-oferowaną cenę,
-termin rozbiórki i uporządkowania terenu.
5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2014r. o godz.  10.30
6. Kryterium wyboru ofert -cena 100%
7.W/w obiekt można oglądać na gruncie : adres: Stróża 95B,23-206 Stróża
8. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość unieważnienia  ww. postępowania bez podania przyczyn.
9. Szczegółowych informacji udziela P. Stanisław Matacz 81-8252041wew.19, kom. 694410151.
                                                                                   

                                                                                  Nadleśniczy
                                                                            mgr inż. Mirosław  Mach
                                                                                 (podpis nieczytelny)