Aktualności Aktualności

Gospodarka Leśna

W odpowiedzi na licznie kierowane zapytania w sprawie wycinki drzew w kompleksach leśnych sąsiadujących z terenami o wzmożonej aktywności turystycznej Nadleśnictwo Kraśnik informuje, że wszelkie prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej odbywają się zgodnie z Ustawą o lasach oraz Planem Urządzenia Lasu zatwierdzonym przez Ministra Środowiska.

Plan ten zawiera opis i ocenę stanu lasu, oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej, w tym informacje na temat powierzchni przeznaczonych do wycięcia jak również do ich odnowienia, a także pielęgnowania. Powyższe informacje, oraz realizacja założonych zadań i wskazówek przestrzegana jest rygorystycznie i prowadzi do zachowania powszechnej ochrony lasów, ich trwałości, ciągłości i zrównoważonego rozwoju.

Lasy są naszym dobrem narodowym, dlatego też wszyscy powinniśmy mieć zapewniony realny dostęp do korzystania ze wszystkich jego funkcji od społecznych, przez ekologiczne po gospodarcze. Zapewniamy, że nam leśnikom udaje się godzić powyższe cele, a prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej przy zachowaniu najwyższych standardów przyrodniczych i społecznych jest potwierdzone przez posiadane certyfikaty PEFC i FSC.

Prowadzenie gospodarki leśnej jest specyficzne z uwagi na długoletni proces odnowienia (wprowadzenie młodego pokolenia drzew). Wykonywanie zabiegów hodowlanych skutkujących pozyskaniem drewna jest obecne w każdej fazie rozwojowej drzewostanu.

Podczas wzrostu młodego pokolenia drzew stosowane są zabiegi pielęgnacyjne mające na celu prawidłowy wzrost i rozwój sadzonek (spulchnianie gleby, wykaszanie traw, chwastów, pielęgnowanie nalotów i podrostów w przypadku odnowień naturalnych). Wraz z upływem czasu zabiegi hodowlane (czyszczenia, trzebieże) stosowane na powierzchniach, mają na celu wybiórcze usunięcie drzew o cechach niepożądanych i negatywnych pod względem zdrowotności, a także nadmiernie przegęszczonych. Jednocześnie zabiegi te mają służyć popieraniu drzew, które w przyszłości będą charakteryzowały się najlepszymi cechami jakościowymi. W drzewostanach, które osiągnęły dojrzałość (wiek rębności) zachodzi konieczność usuwania drzew w taki sposób, który powoduje powstawanie wewnątrz lasu powierzchni o różnym kształcie czasowo pozbawionych drzewostanu. W miejsca te wprowadzane jest nowe pokolenie lasu. W Nadleśnictwie Kraśnik sadzenie nowych drzewek odbywa się w pierwszym, najpóźniej w drugim roku po wykonanym cięciu co przyśpiesza wymianę pokoleń i ogranicza do minimum czasowe pozbawienie powierzchni drzewostanu .

Wycinanie drzew w drzewostanach dojrzałych – rębnych jest jednocześnie procesem (sposobem) wymiany pokoleń drzew – młode pokolenie zastępuje stare podyktowane jest istotnymi względami:

• po pierwsze cięcie drzew w takiej fazie umożliwi najbardziej efektywne odnowienie lasu (zarówno posadzenie jak i obsiew naturalny z drzew pozostających),

•po drugie uzyskany zostanie surowiec najlepszej jakości ( drewno wykorzystywane w przemyśle meblarskim, budowlanym, celulozowym itp.)

• po trzecie zaniechanie cięć wraz z upływem czasu doprowadzi do zaburzenia wszystkich funkcji spełnianych przez lasy, oraz zagrozi jego ciągłości i trwałości istnienia.

Ponadto, drzewa wycinane są w ramach prowadzenia zabiegów sanitarno-selekcyjnych jeżeli zaobserwowane zostaną symptomy choroby, opanowania przez szkodniki bądź mogą zagrażać bezpieczeństwu publicznemu (pochylone, połamane). Powierzchnie na których prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna oznakowuje się tablicami ostrzegawczymi.

Pragniemy poinformować, że prace leśne odbywają się przez cały rok i oparte są na zasadach prawidłowej i zrównoważonej gospodarki leśnej z myślą o przyszłych pokoleniach.