Aktualności Aktualności

Chodelski Obszar Chronionego Krajobrau

Położony jest na obszarach gmin Wilków, Karczmiska, Łaziska, Chodel, Opole Lubelskie, Bełżyce i Borzechów oraz miasta i gminy Poniatowa. Zajmuje powierzchnię 23.338 ha. Stanowi ogniwo łączące ciąg obszarów chronionych wzdłuż prawego brzegu przełomu Wisły, pomiędzy Kazimierskim i Wrzelowieckim Parkiem Krajobrazowym. Jest to teren o bardzo urozmaiconym sposobie użytkowania gruntów. Obszary lasów, łąk i pól uprawnych wzajemnie się przeplatają. Tworząc malowniczy i urozmaicony krajobraz.

Chodelski Obszar  Chronionego Krajobrazu utworzony został 26.02.1990 r. Uchwałą Nr XI/56/90 WRN (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 13 z 1990 r. poz. 14). Obecnie obowiązuje Rozporządzenie nr 37 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2006 r. (Dz. Urz.Woj. Lub. z 24 marca 2006 r. Nr 59, poz. 1150)

W Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych województwa lubelskiego spełnia on funkcję  łącznikową pomiędzy obszarami chronionymi położonymi wzdłuż Małopolskiego Przełomu Wisły - Kazimierskim PK i Wrzelowieckim PK wraz z ich otulinami.